Collection: תלמוד תוספות פירושים

ספרות התלמוד נכללו כמות אדיר של פירושים ופרקים וספרים אשר נקראים במושג תוספות וחידושים. תוספות ברוב פעמים שייכים ל מחברים אשכנזיים מצרפת וגרמניה. חידושים זה גם קרוב במשמעות פירוש על ש''ס ע''י מחברים שונים כגון רמב''ן ריטב''א. בעלי חידושים ותוספות נכנסו להדפסות ש''סים שונים ובעקרון ש''ס וילנה וכמובן נמצאים בש''סים במהדורות מודרניות. בעלי תוספות הם נכללים ברשימה עד 39 מחברים - למשל רבי מאיר בן שמואל – חתנו של רש"י,רבי שמואל בן מאיר (רשב"ם) – נכדו של רש"י, רבי יצחק בן מאיר (ריב"ם) – אחיו של הרשב"ם.
תלמוד תוספות פירושים
1 of 3