Collection: ספרי הלכה

באסופה זו אנו מציגים את ספרי היהדות השייכים להלכה. למרות שלא כל כך ניתן להגדיר מה שייך ומה לא שייך להגדרה הזו. זאת אומרת שיש גם זכות גדולה למנות לחלק זה גם תלמוד בבלי וגם ירושלמי וגם לתנ"ך. אבל לדורותינו נהוג לקרוא לזה ספרי ספרות רחבים פסקי ההלכה או ההלכה למעשה. מובן שקודם כל מדברים על משנה תורה (רמב"ם) ארבע תורמים (רבי יעקב בן אשר) שולחן ערוך (רבי יוסף קארו) ופרושים עליהם כמו משנה ברורה וערוך שולחן, ואחריהם ספרים רבים נוספים בנושא.
ספרי הלכה
1 of 3