Collection: מכון ירושלים

ספרים של מכון ירושלים מזמן מצאו ציון גבוה ומכובד בין ספרי קודש. מהדורות של תורה ופרושים ספרי מוסר קבלה והלכה. כמובן תלמוד וספרות תלמודית במהדורות מבוססות על איכות ושימוש מקורות ברמה מקצועית.    מכון ירושלים זה גם מוסד המחקר תורני אשר מתעסק בספרות תורנית מגוונת, מתקופת הראשונים ועד תקופת האחרונים. מלבד ספרים רבים, מפרסם המכון גם ירחון בשם "מוריה". בחלק הזה אתם יכולים למצאו ספרים מיוחדים ואיכותיים ממש של תורה משנה תלמוד. פירושים רש"י, חידושי רמב"ן, שאלות ותשובות רמב"ם, ספרי מהר"ל, משנה ברורה ושולחן ערוך.
מכון ירושלים
1 of 3