Collection: שירת דבורה

שירת דבורה הוא מכון הטור השלם מוציא לאור את מהדורת איכותיות ומודרניות ארבעה טורים המבוקשת ביותר בקרב בני התורה. המהדורה המחודשת ומשודרגת לפי דרישות של ימינו מציגה תבנית מהודרת, מאירת עיניים, חדשה ומתוקנת של כרכי הטור והיא מספקת מענה לצורך חיוני תורני אשר עמד לנגד עיניהם של גדולי ישראל מזה שנות דור. עריכת וסידור המהדורה בוצעו בידי תלמידי חכמים מופלגים ובהנחיית גדולי תורה והוראה, וזאת במטרה להגיש לציבור הלומדים את היצירה המושלמת. חוץ מארבע טורים ושולחן ארוך בחלק הזה מציגים פה סיפרי קודש החסידות, מגוון סידורים ומחזורים מפורשים וסיפרי מחשבת ישראל.
שירת דבורה
1 of 3