Collection: מכון המאור

בחלק הזה ממליצים לכם את אוצר ספרי הוצאת מכון המאור במחירים הכי זולים כתבי אור החיים על הש"ס ,חמישה חומשי תורה עם שפתי חכמים ,ספר הזהר הקדוש אוצרות החיד"א ועוד מגוון ספרים. מהדורות מכובדות של מקראות גדולות מזמן מצאו ציון גבוה  בין ספרי קודש. גם כמובן תלמוד וספרות תלמודית במהדורות מבוססות על איכות ושימוש מקורות ברמה מקצועית. בחלק הזה אתם יכולים למצאו ספרים מיוחדים ואיכותיים של תורה משנה תלמוד. פירושים רש"י, חידושי רמב"ן, שאלות ותשובות רמב"ם ושולחן ערוך.
מכון המאור
1 of 3