Collection: אשכול

ספרי קודש של אשכול תופסים מקום המכובד במדף היהודי ובתי הכנסיות בכל העולם היהדות. ועובדה הזאת מתבססת על שורשים עמוקים של היסטוריה של מפיק הספרי קודש אשכול. היסטוריה מתחילה ממאה הקודמת בפולין ומתמשכת עד ימינו בארץ. פה ממליצים לכם לרכישה מהדורות יפות ונדרשות מאוד לבתי כנסיות וללימוד סידורי יסוד המלכות סידורים של יעקב עמדין -יַעְבֵ"ץ, סליחות, פירקי אבות, חומשי רש"י ומגוון מחזורים בנוסכים של אשכנז וספרד. בשנת תשנ"ה יצא לאור הפירוש "יסוד מלכות" על התהילים וכבש את הלבבות חל שינוי מהותי בקרב המתפללים.
אשכול
1 of 3