ר"ן - רב נסים בן ראובן גירונדי פוסק ומפרש האלפסי

ר"ן - רב נסים בן ראובן גירונדי פוסק ומפרש האלפסי

ניסים בן ראובן גירונדי - הר"ן - פוסק ומפרש את הספר של רבינו אלפסי: פירוש רבנו ניסים או פירוש הר"ן. חי בברצלונא בשנות .1380-1320 הר"ן נולד בעיר הקטנה גירונה בספרד. מורה הראשון של תורה היה אביו ר' ראובן בן ר' נסים, וגם היה בין תלמידיו אצל רבי פרץ הכה. על כתביו וסגנון לימודו ניכרת השפעתו של רבי דוד בונפיד, אותו הוא מביא הרבה דעות שלו בחידושיו למסכת סנהדרין ולמסכת פסחים, לעיתים תוך ציטוט פסקאות שלמות מחיבורו. כמו כן, למד מפי תלמידי חכמים נוספים בדורו אשר שמותיהם טרם פוענחו לעת עתה. היה בקשרי ידידות עם בן ר' וידאל די טולושא, מחבר מגיד משנה על הרמב"ם. הר"ן התאמץ להעמיד את הלכות הרי"ף ולהצילו ממשיגיו. הוא מתנגד לפעמים לרש"י וגם לרבנו תם, ונגד רמב"ם, רמב"ן ורשב"א. עם זאת לא חלק על רבותינו בנוגע להלכה למעשה.דורו, בבגרותו היה דיין ומורה הלכה בברצלונה שבספרד. לימד והעמיד ישיבה בברצלונה. בעת כהונתו כרבה של קהילת ברצלונה ניסה הרב ניסים להוכיח את עשירי הקהילה על דרכם, זאת לאחר שהעשירים בדורות שלפני גירוש ספרד החלו לזלזל בשמירת מצוות וייתכן שזאת הייתה אחד מנסיבות התוכחה. ניסיון התוכחה לא עלה בידו שכן עשירי הקהילה סירבו לשנות את אורחות חייהם ולשמור מצוות באופן קפדני יותר. תיאור הדברים מובא בשו"ת שכתב תלמידו הריב"ש (רבי יצחק בר ששת ברפת): ”וחי נפשי ראיתי אני בברצלונה את מורנו הרב רבנו ניסים זצ"ל כשהיה רוצה להוכיח על איזה דבר מעצמו קצת עשירי הקהילה, היו מתריסים נגדו ומבטלין עצתו” (שו"ת הריב"ש, תשובה תמ"ז). מעשירי הקהילת הברצלונה רדפוהו והלשינו עליו לפני הממשלה.
ר"ן נחשב  לפוסק מומחה, ומכל תפוצות ישראל היו פונים אליו להלכה ולפתור שאלותיהם. שלח תשובותו גם חוץ למדינתו: לגרמניה צרפת איטליה צפון אפריקה ואפילו לארץ ישראל.
בעת ששימש כרב בברצלונה, העלילו עליו ועל כמה מנכבדי ורבני הקהילה רכילות ודיבת הרע שווא, שבעקבותיה נאסרו לחמישה חדשים, אשר בסופם נתבררו כחפים מפשע ושוחררו. תקופת פעילותו של הר"ן נמשכת לערך משנת 1350 לספה"נ, שנה הנזכרת באחת מתשובותיו, עד ט' בשבט שנת 1376 בה נפטר. באחת מדרשותיו, מזכיר הר"ן את המגפה השחורה כאירוע שהתרחש שלוש עשרה שנה קודם לכן. הרשב"ש כותב "ששמענו הר"ן ז"ל שברח ממגפה פעמיים". ספרו "דרשות הר"ן" מיוחס לאחד מספרי המחשבה היסודיים ביהדות כולה.
ספריו של הר"ן
חיבורו החשוב הוא פירושו על הרי"ף (האלפסי), המבאר הלכותיו בהרחבה, בשפה ברורה ובסברא.
חידושי הר"ן - קודם לפירוש הרי"ף, כתב הר"ן חידושים על כמה ממסכתות התלמוד. בחיבור זה אין הוא מפרש אליבא דהלכתא את הרי"ף – מסקנת הסוגיה – אלא מאריך בדיונים על לשון הגמרא ופירושה. חלק מחידושיו אלו עדיין לא ראו אור.
פירוש למסכת נדרים - במסכת זו, פירושו, שהודפס במהדורות הש"ס לצד הגמרא, מהווה את הפירוש המרכזי ללומדי המסכת, כיוון שהמפרשים הרגילים, רש"י ותוספות למסכת זו אינם מצויים במהדורה רגילה.
פירוש על התורה - קיים בידינו רק על פרשות בראשית עד חיי שרה, ותחילת ספר ויקרא. ונראה שלא הספיק לכתוב יותר.
Back to blog

Leave a comment