?אם מותר לעלות להר הבית

?אם מותר לעלות להר הבית

א. קדושת מקום המקדש בזמן הזה נחלקו הרמב"ם והרא"ש האם הייתה קדושה במקום המקדש היום  בעת חרב הבית. מחליטים שהרי לדעת הרמב"ם שיש קדושה במקום בית המקדש נמצא גם הוא בחורבנו כפי שהרב קוק ממשיך ומוכיח במשפט כהן ומובא בהלכה גם מגן אברהם. הכניסה לבית בינינו מובאת במפורש בספרו שאינו מתיר לטאטא בכל שטחי הר הבית כשיטת הראב"ד הסובר שאסור להיכנס כלל. קדושה להר הבית היום אבל רק למקומות שמוכח שבית המקדש לא עמד על בנינו. זאת ועוד הרב קוק ממשיך ומוכיח זאת לשיטה הראב"ד אינו נכנס היום למקום המקדש, אך סבור שמי שנכנס למקום המקדש אינו עובר על איסור כרת, אלא האיסור קיים גם כן. לפיו ב. מותר להיכנס לשטח הר הבית בהנחה שידענו בוודאות מקומו של בניין המקדש בתוך מתחם הר הבית על פי המשנה בכלים המונים את דרגות הקדושה היה. מותר לטמא למות (כפי שכולנו יודעים היום, טמא מת (להיכנס למקום החיל). אגב אם מדברים על שטחי הקודש בהר הבית ניתן לתיאור שלם. נמצא במסכת מידות משנה. לחיל וכן לעזרת הנשים איסור מדרבנן בלבד. טמא מת הנכנס לעזרת ישראל עובר על איסור דאורייתא וחייב כרת. נשים שעוברות דירה לא לא יכולה אפילו להיכנס לרחבת הר הבית וכן נשים כל שלושה ימים לאחר תשמיש מפאת טמאה (גם הטבילה לא תועיל במצב זה). שמהר הבית לחיל יכולים להיכנס רק טמאים ומתים. מאמר זה כמובן מדבר על עניינים כלליים כדי להיכנס לעומקם של דברים שיש לכם אפשרות לרכוש בספרי גאולהבוק של יהדות במגוון הנחות ומבצעים.
Back to blog

Leave a comment