Collection: Talmud Bavli תלמוד בבלי

תלמוד בבלי או גמרא זה קובץ ספרותי המיוצר על ידי אמוראים בתהליך אשר נמשך במשך בערך 280 שנים לאחר חתימת המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא שהוא היה ראש הסנהדרין באותם הימים. זאת אומרת שתלמוד בבלי נחתם בערך בשנות סוף מאה חמישית תחילת מאה שישית לספירה. חייבים להזכיר כמובן שמקביל באותם זמנים אלה יותר מוקדם היה מחובר ונחתם תלמוד ירושלמי ביחד נגיד שלא היה נחתם בירושלים אך נמצא בטבריה. הבדל עקרי בין קבצים נמצא בהבדל המקומות שהם נחתמו ובמחברים  (אמוראים) שייכים למקומות שונות כגון ארץ ישראל לאזור בבל. ברוב פעמים שאנחנו מבינים מושג גמרא או תלמוד הכוונה היא תלמוד בבלי. זה קורה מסיבה  שתלמוד בבלי נחשב יותר מסודר ובגלל שאצילות רבנים שהו באותם זמנים כבר לא בארץ זבת חלב ודבש. אבל קיימת גם תפיסה מודרנית שבזמנינו לנו יותר סמכותי דווקא תלמוד ירושלמי אשר מייצג דעות של גאולה למרות שגמרא בבלי מאפיין יותר עידן של גלות (ולא רק גלות בבל כמובן). 
Talmud Bavli תלמוד בבלי
1 of 3