Collection: תלמוד שוטנשטיין

תלמוד בבלי מהדורה שוטנשטיין ידוע ומפורסמת במיוחד בעולם התורה. במחלקה הזאת אנחנו מציעים את גרסה בלשון הקודש עברית זה בנוסף שגם יש גרסאות גמרא שוטנשטיין עם תרגום יפה ומקצועי גם באנגלית וגם בצרפתית. גמרא במהדורה שוטנשטיין נותנת לכל שבתחילת הדרך הלימודי התלמוד להבין קל בספה פשוטה וברורה. הפירוש של גמרא מתמקד בעיקרו על פירוש רש"י, אבל מרכז חומר ענק בתחומי הפרשנות, ההלכה והאגדה, המלוקט מספרים רבים, ישנים וחדשים. לכל פרק ונושא מבוא מקיף המאפשר להבין גם פשט של הגמרא וגם עומק הדברים, זהו  ההישגים המיוחדים והגדולים בתחום הספרות התורנית בזמנינו ובעיקר לתלמידי הדף היומי. תלמוד בבלי שוטנשטיין חובה לתלמידים ולמורים של העמוד היומי
תלמוד שוטנשטיין
1 of 3