Collection: תנ''ך תלמוד משנה קורן סטים

ספרים של הוצאת קורן ירושלים תןפסים מקום מיוחד בים של ספרים יהודיים וסיפרי הקודש ויהדות. והכי מיוחד צריך לציין מהדורות וסטים נפלאים של תנייך קורן ותלמוד בבלי וירושלימי של הוצאת קורן ירושלים מבואר עם פרוש ותרגום לעברית המודרנית של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. גם ספר בינונים תניא שהוא כוכב של חסידות וחב''ד וגם תנ''ך המבואר ומשנה תורה של רמב''ם עם פרושים של ר' עדין שטיינזלץ. ספרים האלה הפכו לסיפרי החובה בבתים כנסת ובבתים ישראליים.
תנ''ך תלמוד משנה קורן סטים
1 of 3